Aku Cinta Rasul (Nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)

Nama beliau adalah Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Mutthalib bin Hasyim bin ‘Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan, dan seterusnya hingga Nabi Ismail bin Ibrahim … Continue reading Aku Cinta Rasul (Nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)